Cebuano Phrases

I. Greetings and Leave takings on the Street

1.Good morning/afternoon/evening.1.Maayong buntag/hapon/gabi-i.
2.Good morning, too.2.Maayong buntag sab/pod.
3.Where are you going?3.Asa ka paingon?/Asa ka?
4.Just there.4.Diha lang/ra.
5.I am going to your place.5.Moadto ko sa inyong lugar/lugar ninyo.
6.I am going to the market.6.Moadto ko sa merkado/tabu-an.
7.Where have you been?7.Diin ka gikan?/Diin ka?
8.When did you arrive?8.Kanus-a ka miabot/niabot?
9.How are you?9.Kumusta ka?
10.I am fine. And you?10.Maayo, ikaw?
11.Fine, too /also.11.Maayo sab/pod/gihapon.
12.Goodbye.12.Babay.

II. Visiting a Home

1.Anybody home?1.Maayo./Tagbalay.
2.Good morning /afternoon /evening.2.Maayong buntag/hapon/gabi-i.
3.Oh, it’s you.3.Uy, ikaw diay.
4.Come on up./Come in.4.Dayon/Saka/Sulod ngari.
5.May I come in?5.Puwedeng mosulod/modayon?
6.Please be seated.6.Lingkod, palihog.
7.Is there anything I can do for you?7.Unsa may ato?/Unsay ato?
8.Would you care for a drink?8.Moinom ka ba?/Inom ta.
9.I’m leaving now.9.Moadto na ko.
10.I’m going home now.10.Mopauli na ko.
11.It’s getting late (at night).11.Ngitngit na. /Gabi na.
12.Let’s go.12.Tana/Adto na ta.
13.I’ll go ahead.13.Mag-una ko (nimo).
14.See you next time.14.Magkita na lang ta ug/ta’g usab.
15.Come again.15.Balik-balik (lang).
16.Goodbye.16.Babay.
17.Thank you very much.17.Daghang salamat./Salamat kaayo.

III. Asking Peers for Biographical Information

1.What’s your name?1.Unsay ngalan mo/imong ngalan?
2.How old are you?2.Pilayedad mo/imong edad?
3.Where are you from?3.Taga-diin ka?
4.Where in the U.S.?4.Asa/Diin sa Amerika?
5.Where do you live here?5.Diin ka nagpuyo dinhi?
6.Are you married?6.Minyo ka na/na ka?
7.Who are your parents?7.Kinsa ang imong mga ginikanan?
8.Are your parents still alive?8.Buhi pa ba ang imong mga ginikanan?
9.How many brothers and sisters do you have?9.Pila igsoon nimo nga lalaki ug babaye?/ Pilay igsoon mong lalaki ug babaye?
10.Is he your brother /father?10.Igsoon/tatay mo ba siya?
11.Is she your sister/mother?11.Igsoon/nanay mo ba siya?
12.What’s your job?12.Unsay imong trabaho/trabaho nimo?

IV. Introducing Oneself to Elders or Officials

1.I am ___________________.1.Ako si _______________.
2.I am from ________________.2.Taga-___________ ko/ako.
3.I am _______ years old.3.____________ anyos na ako.
4.I am a Peace Corps Volunteer.4.Peace Corps Volunteer ako.
5.I work for the Department of Agriculture.5.Nagtrabaho ako sa D.A.
6.I will work here for two years.6.Magtrabahao ako dinhi sa duha ka tuig.

V. Asking for and Giving Directions

1.Excuse me. May I ask something?1.Kadyot lang. Puwedeng mangutana?
2.Where is the ___________?2.Hain/Asa ang ___________?
3.Where are you going?3.Asa ka moadto/paingon?
4.I’m going to the office.4.Moadto ko sa opisina.
5.Are you going to town?5.Moadto ka sa lungsod?
6.Is the church near?6.Duol ba ang simbahan?
7.What place is this?7.Unsang lugara ‘ni?
8.What’s the name of this street?8.Unsay ngalan niining karsadaha?
9.Please show me the place.9.Palihog ipakitaa nako ang lugar.
10.What ride do I take?10.Unsay sakyan nako/ko?
11.Where do I catch the jeepney/bus?11.Asa ko mosakay ug dyip/bus?
12.Where will I get off?12.asa ko manaog?
13.How much is the fare?13.Pila man ang plete?
14.Is this the place?14.Mao ba ‘ning lugara?
15.Turn left after the bridge.15.Liko sa wala, unahan sa taytayan.
16.Turn right at the corner.16.Liko sa tuo, diha sa kanto.
17.His house is near the market.17.Duol sa merkado ang iyang balay.
18.The church is across the plaza.18.Naa sa atbang sa plasa ang simbahan.
19.The hospital is behind the municipal hall.19.Sa kilid sa munisipyo ang ospital.
20.The school is behind the church.20.Naa sa likod sa simbahan ang eskuwelahan.

VI. Buying and Bargaining at the Market

1.What would you like to buy, ma’am?1.Unsay gusto nimong paliton, ma’am?/Unsay imong paliton, ma’am?
2.How much is this?2.Tagpila kini/’ni?
3.How much is a kilo?3.Tagpila ang kilo?
4.It’s too expensive.4.Kamahal kaayo.
5.Is there a discount?5.Wala na bay hangyo?
6.This is cheap.6.Barato na ‘ni.
7.How much do you want?7.Pilay gusto mo/nimo?
8.Can you give it for P1.00?8.Piso na lang?/Ikahatag ba nimog piso?
9.Give me a kilo of potatoes.9.Taga-e ko ug usa ka kilong patatas.
10.Here is my payment.10.Bayad, o.
11.Here is your change.11.Sukli mo.
12.Is there anything else?12.Unsa pa./Naa pay lain/uban?
13.C’mon. (An expression used to persuade the vendor to meet your terms.)13.Sige na.
14.(I am your) regular customer.14.Suki.

VII. Shopping at a Department Store

1.How much is this?1.Tagpila kini/’ni?
2.Are your prices fixed?2.Wala na bay hangyo?
3.Do you accept checks?3.Modawat mo ug tseke?
4.Can I choose?4.Puwedeng makapili/mopili?
5.May I see that?5.Patan-awako ana./Tan-awan ko ‘na?
6.Can I try it on?6.Puwedeng isukod?/Pasukod/Solayi?
7.It’s a little bit tight.7.Hugot-hugot ug gamay/diyutay.
8.It’s a little bit big.8.Daku-daku ug gamay/diyutay.
9.It fits me.9.Sakto kini/’ni nako./Sakto nako.
10.Does it shrink when washed?10.Mokulo/Moku ba ni ug malabhan?
11.How many yards will you get?11.Pila ka yarda ang kuhaon mo?
12.Please wrap it.12.Pusta palihog/Putosa palihog.

VIII. Extending an Invitation to a Meeting As:

(a) Guest Speaker

1.Our group is planning to have a meeting on family planning.1.May plano ang grupo nato nga magmiting ‘ta sa family planning.
2.We would like to invite you to talk about family planning.2.Gusto namon imbitaron ka aron pasultihon bahin sa family planning.
3.We will be honored if you accept the invitation.3.Dako namong dungog ug dawaton mo ang imbitasyon.
4.Who will be at the meeting?4.Kinsa ang moapil sa miting?

(b) Participant

1.We will have a meeting on Tuesday.1.May miting ‘ta sa Martes.
2.It would be nice to have you there.2.Labing maayo kung tu-a ka.
3.We will talk about family planning.3.Maghisgut/mag-estoryahay ‘ta bahin sa family planning.
4.The meeting will start at 8 AM.4.Magsugod ang miting alas otso sa buntag.
5.Our guest speaker will be in at 7:30.5.Tu-a na ang guest speaker 7:30 sa buntag.
6.It would be good if we are there before the guest speaker.6.Labing maayo ug tu-a na ‘ta una pa moabot ang guest speaker.
7.Will you be able to come?7.Makaadto ka ba/kaha?
8.I’ll see you there.8.Magkita na lang ‘ta didto.
9.I’ll be expecting you there.9.Magpaabot ko nimo.

IX. Extending an Invitation to a Party

1.There will be a party at my house on Sunday.1.May party /May hikay sa balay karong Linggo.
2.I would like to invite you to the party.2.Gusto kong imbitaron ka.
3.Could you come?3.Makaadto ka ba?
4.Bring along your sister/friend.4.Pakuyoga/Paubana ang imong igsoon nga babaye/amiga/higala.
5.Many of our friends will come.5.Kasagaran/Kadaghanan sa atong mga amigo moadto.
6.The party will be on Sept. 10 at 5:00 PM.6.Sa Sept. 10, alas singko sa hapon ang party/hikay.
7.It will be an informal get-together.7.Inato-ato ra god na.
8.We will expect you.8.Magpaabot ‘mi nimo.

X. Refusing an Invitation

1.I’m sorry, I won’t be able to come because I have lots of things to do.1.Pasensya lang, dili ko makaadto kay daghan ko ug trabahoon/buluhaton.
2.I can’t assure you of my presence because I have lots of things to do.2.Dili ko makasiguro nimo kay daghan ko ug buhaton.
3.I will not be able to attend because I have a meeting at __________.3.Dili ko makaadto kay may miting ko sa _____________.
4.I will try next time.4.Sasunod na lang./Sulayan ko sa sunod.
5.Thanks anyway for the invitation.5.Salamat na lang sa imbitasyon.

XI. Invitational Expressions

1.Come visit/see us.1.Bisitahi mi diri./Pakigkita namo.
2.Drop in.2.Hapit una/usa.
3.Please come with me.3.Kuyogi/Ubani ko, palihog.
4.Let’s take a walk.4.Manuroy/Manlakaw ta.
5.Come, let’s go to ________.5.Tana, moadto ta sa ________.
6.Let’s rest for a while.6.Mamahuway ta ug kadiyot/kadali.
7.Please help me.7.Palihog tabangi ko.
8.Anytime./All the time.8.Bisan unsang orasa.

XII. Mealtime

1.I’m hungry now.1.Gutom /Gigutom ko.
2.Have you eaten yet?2.Mikaon ka na?/Mikaon na ka?
3.Yes, sometime ago.3.Oo, kaganiha lang.
4.Are we going to eat now?4.Mokaon na ba ta karon?
5.Let’s eat.5.Mangaon ta.
6.Come join us.6.Dali, mangaon ta.
7.The table is set./Food is ready.7.Andam na ang lamisa./Andam na ang pagkaon.
8.Do you like ______?8.Gusto nimo ang _________?
9.Please pass the ________.9.Palihog ko’g dunol sa ___________.
10.The food is delicious.10.Lami ang pagkaon.
11.Please take some more.11.Palihog kuha pa/kuha lang.
12.I have good appetite.12.Ganado ko.
13.I don’t have any appetite.13.Wala koy gana.
14.What do we have for breakfast/lunch/dinner?14.Unsay atong pamahaw/paniudto/panihapon?
15.We are through eating.15.Tapos na tag kaon.
16.I am full.16.Busog na ‘ko.
17.That’s enough, thank you.17.Sakto na, salamat.
18.That was a good meal!18.Maayong pagkaon kadto.

XIII. Looking for a Person

1.Is the mayor in?1.Ni-a ba ang meyor?
2.Where is he?2.Hain siya miadto?
3.Will he be out for a long time?3.Magdugay kaha siya?/Dugay pa siya?
4.What time will he be back?4.Unsang orasa siya mobalik?
5.May I wait for him?5.Puwede kahang maghulat/maghuwat ko niya?
6.I’m looking for __________.6.Nangita ko si ___________.
7.Do you know where he/she lives?7.Nahibawo ka ba kung asa siya nag-estar?
8.He is my friend and I want to speak to him.8.Ako siyang amigo ug gusto ko makig-istorya niya.
9.Please tell him I came by.9.Palihog ko ug sulti nga mianhi ko/ako.
10.Please tell him I’m coming back on ___.10.Palihog ko ug sulti nga mobalik ko sa ___

XIV. Making a Telephone Call

1.Good morning/afternoon/evening.1.Maayong buntag/hapon/gabi-i.
2.Can I speak to __________?2.Puwedeng makigsulti ni________.
3.Who’s on the line, please?3.Kinsa ‘ni, palihog?
4.Hold on./Wait a minute.4.Kadiyot lang/Hulat ug kadiyot.
5.Is Mr./Miss _______around?5.Naa ba si Mr./Miss _________?
6.No, he/she is not around.6.Wala siya diri karon.
7.He/She went to ____________.7.Miadto siya sa __________.
8.When is he/she coming back?8.Kanus-a siya mobalik?
9.What time is he/she coming back?9.Unsang orasa siya mobalik?
10.Please tell him/her that _____ called.10.Palihog sultihi nga mitawag si ______.
11.Thank you.11.Salamat.
12.You are welcome.12.Way sapayan.

XV. Lending and Borrowing

1.Do you have a ____________?1.Naa kay ___________?
2.May I borrow it?2.Pahuwana ko, puwede?
3.Of course.3.Pwede/Siyempre.
4.When do you think you can return it?4.Kanus-a man nimi iuli?
5.Can you return it tonight?5.Mauli ba nimo unyang /karong gabi-i?
6.I can’t lend you my _______ because I’m going to use it.6.Dili nako ikapanhuwam nimo ang kay ________ akong gamiton.
7.Please take care of it.7.Ampingi baya na.
8.May I borrow it until tonight?8.Puwedeng huwamon ko ni hangtud unyang gabi-i?
9.I don’t have it.9.Wala ko ana.
10.It was borrowed by ______.10.Gihuwaman ni ____________.

XVI. Time

1.What time is it?1.Unsang orasa na?/Unsa nang orasa?
2.It’s ten o’clock.2.Alas diyes na.
3.It’s 1:30 P.M.3.Ala una y media sa hapon.
4.What day is today?4.Unsang adlawa karon? /Unsa rong adlawa?
5.Today is Monday.5.Lunes karon.
6.Tomorrow is Tuesday.6.Martes ugma.
7.Yesterday was Sunday.7.Dominggo kahapon.
8.What date is Friday?8.Unsang petsaha sa Biyernes?
9.When is your birthday?9.Kanus-a ang adlaw nimo?
10.It’s time for merienda.10.Ting-meryenda na.
11.When are you leaving?11.Kanus-a ka molarga?
12.When are you coming back?12.Kanus-a ka mobalik?

XVII. Weather

1.It’s warm.1.Kaalimot/init.
2.It’s cold.2.Katugnaw.
3.It’s windy.3.Kahayahay/Kahangin.
4.It looks like it’s going to rain.4.Murag moulan/mouwan.
5.It’s raining hard.5.Kakusog sa ulan/uwan.
6.It looks like a typhoon might be coming.6.Murag bagyuhon.
7.A lot of trees were hit by the lightning.7.Daghang kahoy nga naigo sa kilat.
8.A lot of people died during the earthquake.8.Daghang tawong nangamatay sa linog.
9.It’s drizzling.9.Nagtaligsik.
10.It rained very hard yesterday.10.Nag-ulan ug kusog kahapon.
11.The road is muddy because it’s rainy season already.11.Malapok ang karsada kay ting-uwan na.
12.It’s very hot because it’s dry season already.12.Alimuot kaayo kay ting-init na.
13.It’s really very hot in the summertime.13.Alimuot kaayo sa ting-init.

XVIII. On Physical Discomforts

1.How do you feel?1.Naunsa ka?/Unsay paminaw/gibati nimo
2.I’m not feeling well.2.Lain ang gibati /paminaw ko.
3.I am tired.3.Gikapoy ko.
4.I think I’ going down with a fever.4.Murag kahilanaton ko.
5.My throat hurts.5.Sakit ang tutunlan ko.
6.I’m sick.6.May sakit ko.
7.I have a toothache.7.Sakit ang akong ngipon.
8.My back aches.8.Sakit ang likod ko/akong likod.
9.My neck hurts.9.Sakit ang li-og ko.
10.I have a stomach ache.10.Sakit ang tiyan ko.
11.I have diarrhea.11.Nagkalibang ko.
12.My foot itches.12.Katol ang akong tiil.
13.I feel cold.13.Gitugnawko.
14.I feel dizzy.14.Nalipong ko.
15.I’m nauseated.15.Kasukaon ko.
16.Are you sick?16.May sakit ka ba?
17.How long have you been sick?17.Kanus-aka pa may sakit?
18.Do you have fever?18.May hilanat ka ba?
19.Does it hurt?19.Sakit ba?
20.How are you feeling now?20.Unsa na ang paminaw mo karon?
21.Are you feeling better?21.Maayo na ba ang mong pamati?
22.Has the child been crying a lot?22.Nagsige ba ug hilak ang bata?
23.Hold the child please.23.Palihog ko ug kupot sa bata.
24.Show it to me.24.Ipakita nako.
25.Open your mouth.25.Bukha/Nganga ang imong baba.
26.You need medicine /injection.26.Kinahanglan o ang tambal/injection.
27.Take this pill.27.Imna ning tabletas.
28.Swallow it.28.Lamuya/Lamya/Tunla na.
29.Take this every four hours.29.Tumara ni kada upat ka oras.
30.Put a little of this on your ____everyday.30.Pagbutang ug diyutay niini_______ kada adlaw.
31.Don’t let it get dirty.31.Ayaw pasagdi nga magkahugaw.
32.Don’t scratch it.32.Ayaw ug kawota/kalota.
33.I’m thirsty.33.Na-uhaw ako.
34.I’m sleepy.34.Gi-uhaw ko.
35.I’m lazy.35.Katulgon/Katugon ko.
36.I don’t feel well today.36.Gitapulan/Gitamad ko.

XIX. Expressing Annoyance, Disappointment, or Frustration

1.What took you so long?1.Nganong nadugay ka?
2.Oh my!2.Ay, sus!
3.It’s your fault.3.Sala nimo/Tungod nimo/Ikaw man gyud
4.It’s too late.4.Ulahi na./Uwahina.
5.It’s a waste.5.Ka usik./Lo-oy kaayo.
6.What a shame!6.Makauulaw/Makauuwaw!
7.I told you so.7.Gi-ingnan ta ka./Nag-ingon pa ko nimo.
8.It’s none of your business.8.Wa kay labot.
9.That’s not right.9.Dili na mao./Di na tinuod.
10.That’s nothing serious.10.Way bale na.
11.How irritating/annoying!11.Makalagot/Makapungot/Buwisit.
12.How vulgar!12.Bulgar kaayo/Bastos!
13.How awful!13.Kalain/Haskang laina!
14.Well!14.Hinuon!
15.So there.15.Mao kana.
16.Of course./Naturally.16.Siyempre./Natural.
17.Really?17.Tinuod/Di-ay.

XX. Common Courtesies

1.Thank you.1.Salamat.
2.You’re welcome.2.Way sapayan.
3.Excuse me./I’m sorry.3.Tabi una./Pasayloako.
4.I didn’t mean to do it.4.Dili tinuyo/Wala nako tuyo-a.
5.Please don’t be offended.5.Ayawlang ug kasuko.
6.May I pass?6.Paagi-a ko.
7.I don’t understand.7.Wa ko kasabot.
8.I don’t know.8.Ambot.
9.Just a minute./One moment, please.9.Kadiyot/Kadali lang.
10.Please speak slowly.10.Palihog hinaya pagsulti.
11.Please repeat.11.Usba palihog.
12.I beg your pardon.12.Una pa/Unsay gisulti mo?

XXI. Friendly Bantering

1.Anything you say.1.Basta ikaw.
2.Cool down./Relax.2.Kalmalang.
3.Lazybones.3.Tapulan.
4.Crazy!4.Buang/Buang-buang
5.Stupid/Simpleton!5.Tanga.
6.Braggart6.Hambug.
7.That’s not true!(response to flattery)7.Dili na tinu-od.
8.Rude/Crude/Dirty-minded.8.Bastos./Hugaw ug huna-huna
9.Shameless.9.Walay uwaw!
10.Liar!10.Bakakon!
11.Cheapskate!11.Kuripot!

XXII. Expressing Faith/Resignation to Fate

1.(Just) Be patient.1.Pasensiya lang.
2.By God’s grace.2.Grasya sa Diyos/Ginoo.
3.God willing.3.Pagbuotsa Diyos/Ginoo.
4.Come what may.4.Bahala na.
5.Patience.5.Pasensiya.
6.You can’t do anything about it.6.Wala /Wa kay mahimo.

XXIII. Making Concessions

1.Go ahead.1.Sige, padayon.
2.Please do.2.Sige lang.
3.What now?/What’s next?3.Unsa man karon/Unsay sunod?

XXIV. Expressing Appreciation/Praise

1.You have a pretty dress.1.Nindot ang imong sinina.
2.You have a beautiful, very healthy child.2.Guapa ang imong anak, himsog kaayo.
3.Your place is nice.3.Nindot ang inyong lugar.
4.I like it here; it’s peaceful4.Gusto ko dinhi, malinawon/mingaw.
5.You’re a good cook.5.Maayo ka nga kusinera/kusinero.
6.You speak good English.6.Maayo ka mosulti ug English.
7.I appreciate what you’ve done for me.7.Ganahon ko niadtong imong gibuhat.
8.I like that.8.Gusto ko ‘na.

XXV. Miscellaneous Expressions

1.Never mind.1.Ayaw na lang./pasagdi.
2.No big deal./No problem.2.Way kaso/problema.
3.It’s up to you.3.Ikaw ang bahala .
4.Why not?4.Nganong dili?
5.I’m in a hurry.5.Nagdali ko.
6.Do you have loose change?6.May sinsilyo/sinsiyo ka?
7.Should it be?7.Mao kana?/Ingon ana?
8.Are you sure?8.Sigurado ka?/Tinuod ka?
9.Are you finished/done?9.Tapos ka na? /Human ka na?
10.Not yet./None yet.10.Dili/Di pa./Wala/Wa pa.
11.What are you doing?11.Nag-unsa ka?
12.Do you know him/her?12.Nahibalo/Nahibawo/Nakaila ka niya?
13.I’ll do it./I’ll get it.13.Ako na.
14.Come here.14.Dali ngari/Dali ra gud/Ngari usa.
15.Who is your companion?15.Kinsay kauban/kuyog nimo?
16.Come with me.16.Du-ol/Dali nako/ngari.
17.I know him/her.17.Kaila nako siya.
18.I don’t remember.18.Wa ko makahinumdom.
19.I forgot.19.Nakalimot ko.
20.What is this?20.Unsa kini/’ni?
21.What is that/that over there?21.Unsa kana/’na?/Unsa kadto/’to?
22.Whose money is that?22.Kang kinsang kuwarta na?
23.Why not?23.Nganong dili?
24.Maybe/Perhaps.24.Basin pa./Tingali..
25.I thought.25.Abe nako.
26.Even then.26.Bisan pa.
27.I wish.27.Unta.
28.You see.28.Kita mo?
29.That’s too much.29.Sobra na ‘na.
30.I don’t like that.30.Dili ko na.
31.I have no time.31.Wa koy oras.
32.Don’t forget.32.Ayaw ug/Ayaw’g kalimot.
33.Do it yourself.33.Buhata lang./Buhatasa imong kaugalingon./Buhata kutobsa imong mahimo.

XXVI. Direction Words and Expressions

1.above/on1.itaas/igbaw/ibabaw
2.under/below2.ubos/silong/ilawom
3.beside3.kilid sa/daplin/kiliran
4.near4.du-ol
5.in/inside5.sa sulod/sulod
6.outside6.gawas
7.in front7.atbang/atubangan
8.behind/back8.likod
9.between/middle9.taliwala/taliwa/tunga
10.far from10.layo sa
11.here11.dinhi
12.there12.diha
13.over there13.didto
14.up14.taas/itaas
15.down15.ubos
16.across16.atbang
17.on the corner17.sa eskina
18.this18.kini/ni
19.that19.kana/na
20.that over there20.kadto/to
21.to the left/turn left21.sa wala/liko sa wala/pawala
22.to the right/turn right22.satu-o/liko sa tu-o/patuo
23.straight ahead/go straight23.diretso/diretso lang

XXVII. Time Words and Expressions

1.a few days ago1.milabay ang pila ka adlaw/ sa miaging pila ka adlaw
2.after/and then2.pagkatapos/pagkahuman/unya
3.afternoon3.hapon
4.again4.utro/usab
5.always5.pirmi/kanunay
6.at times/sometimes6.sa oras/usahay
7.before (an action)7.sa dili/di pa
8.date8.petsa
9.dawn9.kaadlawon
10.day10.adlaw
11.day after tomorrow11.sunod ugma
12.day before yesterday12.niadtong usa ka adlaw
13.earlier/a while ago13.sa sayo/dili pa dugay
14.early14.sayo
15.evening15.gabi-i
16.every16.kada/matag
17.everyday17.adlaw-adlaw/matag adlaw/kada adlaw
18.every Monday18.kada/matag Lunes
19.half19.tunga/midya
20.hour20.oras
21.immediately21.karon dayon
22.just/only22.lang
23.later23.unya/unyana
24.last night24.kagabi-i
25.last week25.sa miaging semana/niadtong usa ka semana/niadtong milabay nga semana
26.last year26.sa miaging tuig/niadtong milabay ka tuig
27.many times27.sa makadaghan
28.midnight28.tungang gabi-i
29.month29.buwan/bulan
30.next year30.sa sunod tuig
31.noon31.udto
32.now32.karon
33.often33.permi
34.on Monday34.sa Lunes
35.once/at one time35.ka usa/panagsa
36.seldom36.tagsaon/talagsaon
37.someday37.ugma damlag
38.soon/almost38.dayon/dapit na
39.this morning39.karong buntag
40.times40.beses
41.today41.karong adlawa
42.tomorrow42.ugma
43.tonight43.karong gabi-i
44.until44.hangtud
45.used to45.anad na/naanad
46.usually46.kasagaran
47.while47.mentras
48.year48.tuig
49.yesterday49.kagahapon
50.yesterday afternoon50.kagahapon sa hapon

XVIII. Expressing Quantity

1.all1.tanan
2.bundle2.bugkos
3.can3.lata
4.excess/more than4.sobra/kapin ug
5.few/little5.diyutay/gamay
6.five6.lima
7.full/filled7.puno/gisudlan
8.hundred8.gatos
9.many/much/plenty9.daghan/abunda kaayo
10.one10.usa
11.pile11.kamada
12.twenty12.baynte
13.twenty centavos each13.tagbante sentimos kada usa
14.two14.duha
15.two for twenty-five centavos15.duha, baynte singko sentimos
16.whole/entire16.tanan/tibuok/intero

XIX. Colors

1.black1.itum
2.blue2.asul
3.brown3.kape
4.gold4.bulawan
5.green5.berde
6.gray6.abuhun
7.orange7.orens
8.pink8.rosa
9.red9.pula
10.violet10.bayole
11.white11.puti
12.yellow12.dalag/dag

XXX. Describing People

1.angry1.suko
2.bad2.ma-ut
3.beautiful/pretty3.guapa/angayan
4.big4.dako
5.careful/cautious5.maampingon/pagmatngon
6.clean6.limpyo
7.conceited/boastful7.hambug
8.dark complexioned8.tabunon
9.gentlemanly9.buotan
10.handsome10.guapo
11.happy/cheerful11.malipayon/saya
12.honest/sincere12.matinud-anon
13.humble13.mapaubsanon
14.ignorant14.ignorante/way kabangkaagan
15.intelligent/wise15.brayt/makamao/ways/intelihente
16.mischievous/naughty16.malditopilyo/pilya
17.modest/refined17.hinhin/pino
18.noisy18.sabaan/banhaan
19.old19.tigulang/tiguwang
20.pitiful20.makalulu-oy
21.polite/courteous21.matinahuron
22.rich22.datu/datunahon
23.diligent/hardworking23.kugihan
24.dirty24.hugaw/bulingon/lago
25.drunk25.hubog
26.fair-complexioned26.puti ug panit
27.sad27.nagsubo/naguol
28.short28.mubo
29.shy29.mauwawon/maulawon
30.slow30.hinayan/hinay
31.small31.gamay
32.snobbish32.isnabera/mau’t
33.stout/fat33.tambok
34.strict34.estrikta/estrikto
35.strong35.kusgan/kusog
36.stupid/dumb36.buang/bugo
37.tall37.taas
38.talkative38.tabian/babaan/sabaan
39.thin/slim39.niwang/daut
40.ugly40.maut/ngil-ad/baul
41.young41.bata-on/bata pa
42.pregnant42.mabdus/nagsabak

XXXI. Describing Objects and Conditions

1.blunt1.habu’
2.cheap2.barato
3.clean3.limpyo
4.deep4.lalum
5.destroyed/broken5.guba-on/bu-ak
6.dry6.uga
7.durable7.lig-on
8.empty8.busiyo
9.expensive9.mahal
10.foul-smelling10.baho
11.fragrant11.humot
12.full/filled12.puno
13.hard/tough13.gahi
14.heavy14.bug-at
15.high15.taas/habog
16.light16.ga-an
17.long17.ta-as
18.loose18.lu-ag
19.low19.mubo/ubos
20.old20.daan/karaan
21.rugged21.rugged
22.shallow22.mabaw
23.sharp23.ha-it
24.short24.mubo
25.small25.gamay
26.smooth/fine26.hamos/pino
27.smooth/levelled27.
28.soft/tender28.humok
29.square29.kwadrado
30.straight30.tul-id
31.thick/dense31.baga
32.thin32.nipis/niwang
33.wet33.basa
34.wide34.lapad

XXXII. Descriptive Words for Clothes

1.bright colored1.hayag
2.faded2.lubaron
3.pressed/ironed3.inutaw
4.tight/smug4.hu-ot
5.stained5.mansado
6.wrinkled/creased6.lumi/kusnot

XXXIII. Descriptive Words for Food

1.alive1.buhi
2.bitter2.pa-it
3.bland3.tab-ang
4.cold4.bug-naw
5.cooked5.luto
6.crisp6.kagubkob
7.decayed/spoiled/rotten7.pan-os/lata
8.delicious/tasty8.lami/lami-an
9.fresh9.lab-as/presko
10.hot/warm10.init
11.hot as in pepper11.halang/haang
12.mature/ripe12.hinog/gulang
13.nutritious13.masustansya
14.raw14.hilaw
15.ripe (for fruits)15.hinog
15.salty15.parat
16.sour16.aslom
17.sweet17.tam-is
18.young18.linghod

XXXIV. Descriptive Words for the Weather

1.bad1.dautan
2.bright/clear2.hayag
3.cloudy3.mapanganuron
4.dark4.dag-om
5.dusty5.abogon
6.humid6.init/alindanga
7.muddy7.lapokon
8.rainy8.ulanon
9.windy9.hangin/hanginon

XXXV. Body Parts

1.arm1.bukton
2.armpit2.ilok
3.back3.buko-buko
4.body4.lawas
5.bone5.bukog
6.breasts6.suso/totoy
7.buttocks7.lubot
8.cheek8.aping
9.chest9.dughan
10.ear10.dung-gan
11.elbow11.siko
12.eye12.mata
13.eyelashes13.pilok
14.face14.nawang
15.feet15.ti-il
16.finger16.tudlo
17.fontanel17.hubon
18.forehead18.agtang
19.hand19.kamot
20.hair20.buhok
21.head21.ulo
22.heart22.kasingkasing
23.heel23.tikod
24.hip24.bat-ang
25.leg25.bali-is
26.lip26.ngabil
27.mouth27.baba
28.nail28.kuko
29.nape29.tangkogo
30.nose30.ilong
31.palm31.palad
32.penis32.otin
33.shoulder33.abaga
34.skin34.panit
35.sole35.lapa-lapa
36.stomach36.tiyan
37.thigh37.paa
38.toe38.tudlo sa tiil
39.tongue39.dila
40.tooth40.ngipon
41.vagina41.bilat
42.waist42.ha-wak

XXXVI. Parts of a Plant

1.bud1.potot
2.flower2.bulak
3.leaf3.dahon
4.root4.gamot
5.seed5.liso
6.stem/branch6.sanga

XXXVII. Parts of a Tree

1.bark1.panit
2.flower2.bulak
3.leaf3.dahon
4.root4.gamot
5.trunk5.puno-an
6.twig6.sanga

XXXVIII. Vegetables

1.banana blossoms1.puso sa saging
2.bean sprouts2.tawgi
3.bitter melon/ampalaya3.paliya
4.cabbage4.repolyo
5.cassava5.kamoteng kahoy
6.Chinese cabbage/pechay6.petsay
7.corn7.mais
8.cucumber8.pipino
9.garlic9.ahos
10.ginger10.luy-a
11.horse radish11.
12.lettuce12.letis
13.lima beans13.
14.mongo beans14.mongos
15.mushroom15.uhong
16.mustard16.mustasa
17.okra17.okra
18.onion18.ahos
19.pepper19.sili
20.potato20.patatas
21.raddish21.rabanos
22.snap beans22.
23.snow peas23.
24.soy beans24.
25.string beans25.batong
26.squash/pumpkin26.kalbasa
27.swamp cabbage27.
28.sweet potato28.kamote
29.taro29.
30.tomato30.tamates
31.white squash31.balanliyong
32.winged beans32.
33.yam (violet in color)33.ube
34.yam (native turnip)34.gabi

XXXIX. Fruits

1.apple1.mansanas
2.banana2.saging
3.black Java plum3.lomboy
4.breadfruit4.kolo
5.calamansi (native lemon)5.lemonsito
6.cantaloupe6.melon
7.cashew7.kasoy
8.chestnut8.
9.coconut (young full of soft meat)9.butong
10.grape10.ubas
11.guava11.bayabas
12.jackfruit12.nangka
13.lanzones13.buwahan/lansones
14.mango14.manga
15.orange15.orens
16.papaya16.kapayas
17.peanut17.mani
18.pomelo18.bu-ongan
19.sapodilla fruit19.
20.star apple20.kaymito
21.sugar apple21.atis
22.water melon22.pakwan

XL. Trees

1.abaca/Manila hemp1.abaca
2.bamboo2.kawayan
3.cocoa3.kakaw
4.coconut4.lubi
5.coffee5.kape
6.kapok6.kapok
7.mahogany7.mahogany
8.molave8.molave
9.narra9.narra
10.needle pine10.
11.palms
anahawanahaw
buribuli
nipanipa
12.rattan12.uway
13.rubber13.guma

XLI. Animals

1.bull1.toro
2.carabao/water buffalo2.kalabaw
3.cat3.iring
4.chick4.piso
5.chicken5.manok
6.cow6.baka
7.crocodile7.buaya
8.dog8.iro
9.duck9.itik
10.frog10.baki
11.gecko11.tiki
12.goat12.kanding
13.goose13.gangsa
14.hen14.himonga-an
15.horse15.kabayo
16.lizard16.tiki/tabili
17.monkey17.unggoy
18.mouse/rat18.ilaga
19.pig19.baboy
20.puppy20.itoy
21.rabbit21.koneho/rabit
22.rooster22.sunoy
23.sheep23.karnero
24.snake24.bitin/halas
25.tadpole25.ulo-ulo
26.turtle26.bao
27.turkey27.pabo

XLII. Birds

1.crow1.uwak
2.dove/pigeon2.pati
3.eagle3.agila
4.hawk4.banog
5.owl5.
6.parrot6.piriko
7.sparrow7.gorion

XLIII. Insects

1.ant1.hulmigas
2.bee2.buyog
3.butterfly3.alibangbang
4.chicken flea4.
5.cockroach5.ok-ok
6.dragonfly6.alindahaw
7.flea7.
8.fly8.langaw
9.louse9.kuto
10.mosquito10.lamok
11.moth11.anunugba
12.spider12.kaka
13.termite13.anay
14.wasp14.lapinig
15.worm15.wati

XLIV. Natural Occurrences and Elements

1.air/wind1.hangin
2.breeze2.huyohoy
3.cloud/fog/mist3.panganod
4.cyclone/tornado4.
5.dawn/sunrise5.kaadlawan/subang sa adlaw
6.dew6.yamog
7.drizzle/shower7.taligsik
8.dust8.abog
9.earthquake9.linog
10.fire/flame10.kalayo
11.lightning11.kilat
12.moon12.bulan
13.mud13.lapok
14.rain14.ulan
15.rainbow15.bangaw
16.sky/heaven16.langit
17.smoke17.aso
18.soil18.yuta
19.star19.bito-on
20.steam20.
21.stone21.bato
22.sun22.adlaw
23.sunset23.salop sa adlaw
24.thunder24.dugdog
25.typhoon25.bagyo
26.water26.tubig
27.wave27.balod

XLV. Topographical Terms

1.bay1.
2.beach2.baybayon
3.creek3.sapa
4.city4.syudad
5.coast5.baybayon
6.field/farm6.uma
7.forest7.lasang
8.hill8.bungtod
9.island9.isla
10.lake10.linaw
11.mountain11.bukid
12.mouth of river12.
13.ocean/sea13.dagat
14.province14.lalawigan/probinsya
15.region15.rehiyon
16.river16.suba
17.road/street17.kalye/dalan
18.scenery18.talan-awon
19.spring19.tubod
20.town20.lungsod
21.village21.barangay
22.volcano22.bulkan
23.waterfall23.busay

XLVI. Parts of the House

1.bathroom1.banyo
2.ceiling2.kisame
3.dining room3.kan-anan
4.door/doorway4.pultahan
5.downstairs5.silong
6.floor6.salug
7.garage7.garahe
8.kitchen8.kusina
9.light9.suga
10.living room10.sala
11.post11.poste
12.porch12.balkan
13.railing13.
14.roof14.atop
15.room15.kwarto
16.sink16.hugasan
17.stairs17.hagdanan
18.toilet18.kasilyas
19.upstairs19.ta-as
20.wall20.bung-bong
21.window21.bintana
22.window ledge22.

XLVII. Things in the House

1.bed1.katre
2.bedspread2.bidsprid
3.blanket3.habol
4.calendar4.kalendaryo
5.chair5.siya/lingkoranan
6.clock6.reto
7.closet7.aparador
8.curtain8.kurtina
9.dresser9.drisir
10.flower vase10.plorera
11.mat11.banig
12.mirror12.salamin
13.mosquito net13.moskitero
14.pillow14.unlan
15.pillow case15.punda
16.radio16.radyo

XLVII. Kitchen Utensils

1.basin1.panlang-gana
2.bolo2.sundang
3.bowl3.panaksan
4.can opener4.abridor
5.colander/strainer5.sa-an
6.cup6.tasa
7.dining table7.lamesa sa kan-anan
8.dipper8.kabo
9.faucet9.gripo
10.fork10.tinidor
11.glass11.baso
12.kettle12.takuri
13.knife/kitchen knife13.kutsilyo
14.ladle14.luwag
15.napkin15.napkin
16.oven16.oben
17.pail17.balde
18.plate18.plato
19.saucer19.platito
20.spoon20.kutsara
21.stove21.stob
22.table cloth22.mantel
23.teaspoon23.kutsarita

 

Source: http://www.bohol.ph/article123.html